author
0 minutes, 20 seconds Read

菩萨蛮(命觞)

作者:侯置朝代:宋代

菩萨蛮(命觞)原文
休文多病疏杯酌。 

被花恼得心情恶。

碧树又惊秋。

追欢游。

与君聊一醉。

醉倒花阴里。

斜日下阑干。

满身金屑寒。

菩萨蛮(命觞)拼音解读
xiū wén duō bìng shū bēi zhuó 。 

bèi huā nǎo dé xīn qíng è 。

bì shù yòu jīng qiū 。

zhuī huān huái jiù yóu 。

yǔ jun1 liáo yī zuì 。

zuì dǎo huā yīn lǐ 。

xié rì xià lán gàn 。

mǎn shēn jīn xiè hán 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

侯置 侯置(?——?)字彦周,东山(今山东诸城)人。南渡居长沙,绍兴中以直学士知建康。卒于孝宗时。其词风清婉娴雅。有《孏窟词》…详情

 

Similar Posts