咏竹五首

author
0 minutes, 48 seconds Read

咏竹五首

作者:憨山德清朝代:明代

咏竹五首原文
寒飞千尺玉,清洒一林霜。 

纵是尘心重,相看亦顿忘。

矫矫凌云姿,风生龙夜吼。

霜雪不知年,真吾岁寒友。

霜干寒如玉,风枝响似琴。

潇湘一夜雨,滴碎客中心。

叶落根偏固,心虚节更高。

一林寒吹发,清夜伴松涛。

淇澳春云碧,潇湘夜雨寒。

虚窗人静听,飒飒响琅玕。

咏竹五首拼音解读
hán fēi qiān chǐ yù ,qīng sǎ yī lín shuāng 。 

zòng shì chén xīn zhòng ,xiàng kàn yì dùn wàng 。

jiǎo jiǎo líng yún zī ,fēng shēng lóng yè hǒu 。

shuāng xuě bú zhī nián ,zhēn wú suì hán yǒu 。

shuāng gàn hán rú yù ,fēng zhī xiǎng sì qín 。

xiāo xiāng yī yè yǔ ,dī suì kè zhōng xīn 。

yè luò gēn piān gù ,xīn xū jiē gèng gāo 。

yī lín hán chuī fā ,qīng yè bàn sōng tāo 。

qí ào chūn yún bì ,xiāo xiāng yè yǔ hán 。

xū chuāng rén jìng tīng ,sà sà xiǎng láng gān 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

 

Similar Posts