暗香疏影

author
1 minute, 54 seconds Read

暗香疏影

作者:姜夔朝代:宋代

暗香疏影原文
辛亥之冬,予载雪诣石湖。 

止既月,授简索句,且征新声,作此两曲。

石湖把玩不已,使工妓隶习之,音节谐婉,乃名之曰《暗香》《疏影》。

暗香 旧时月色,算几番照我,梅边吹笛。

唤起玉人,不管清寒与攀摘。

何逊而今渐老,都忘却春风词笔。

但怪得竹外疏花,香冷入瑶席。

江国,正寂寂。

叹寄与路遥,夜雪初积。

翠尊易泣,红萼无言耿相忆。

长记曾携手处,千树压西湖寒碧。

又片片、吹尽也,几时见得。

疏影 苔枝缀玉,有翠禽小小,枝上同宿。

客里相逢,篱角黄昏,无言自倚修竹。

昭君不惯胡沙远,但暗忆、江南江北。

想佩环、月夜归来,化作此花幽独。

犹记深宫旧事,那人正睡里,飞近蛾绿。

莫似春风,不管盈盈,早与安排金屋。

还教一片随波去,又却怨、玉龙哀曲。

等恁时、重觅幽香,已入小窗横幅。

暗香疏影拼音解读
xīn hài zhī dōng ,yǔ zǎi xuě yì shí hú 。 

zhǐ jì yuè ,shòu jiǎn suǒ jù ,qiě zhēng xīn shēng ,zuò cǐ liǎng qǔ 。

shí hú bǎ wán bú yǐ ,shǐ gōng jì lì xí zhī ,yīn jiē xié wǎn ,nǎi míng zhī yuē 《àn xiāng 》《shū yǐng 》。

àn xiāng jiù shí yuè sè ,suàn jǐ fān zhào wǒ ,méi biān chuī dí 。

huàn qǐ yù rén ,bú guǎn qīng hán yǔ pān zhāi 。

hé xùn ér jīn jiàn lǎo ,dōu wàng què chūn fēng cí bǐ 。

dàn guài dé zhú wài shū huā ,xiāng lěng rù yáo xí 。

jiāng guó ,zhèng jì jì 。

tàn jì yǔ lù yáo ,yè xuě chū jī 。

cuì zūn yì qì ,hóng è wú yán gěng xiàng yì 。

zhǎng jì céng xié shǒu chù ,qiān shù yā xī hú hán bì 。

yòu piàn piàn 、chuī jìn yě ,jǐ shí jiàn dé 。

shū yǐng tái zhī zhuì yù ,yǒu cuì qín xiǎo xiǎo ,zhī shàng tóng xiǔ 。

kè lǐ xiàng féng ,lí jiǎo huáng hūn ,wú yán zì yǐ xiū zhú 。

zhāo jun1 bú guàn hú shā yuǎn ,dàn àn yì 、jiāng nán jiāng běi 。

xiǎng pèi huán 、yuè yè guī lái ,huà zuò cǐ huā yōu dú 。

yóu jì shēn gōng jiù shì ,nà rén zhèng shuì lǐ ,fēi jìn é lǜ 。

mò sì chūn fēng ,bú guǎn yíng yíng ,zǎo yǔ ān pái jīn wū 。

hái jiāo yī piàn suí bō qù ,yòu què yuàn 、yù lóng āi qǔ 。

děng nín shí 、zhòng mì yōu xiāng ,yǐ rù xiǎo chuāng héng fú 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

姜夔 姜夔(1155─1221?)字尧章,饶州鄱阳(今江西波阳)人。先世出九真姜氏(九真唐时属岭南道爱州,在今越南境)。姜夔早岁孤贫。二十岁后,北游淮楚,南历潇湘。淳熙十三年(1186),结识萧德藻于长沙。泛湘江,登衡山,作《一萼红》、《霓裳中序第一》、《湘月》诸词。次年,姜夔随萧德藻同归湖州,卜居苕溪之上,与弁山之白石洞天为邻,后永嘉潘柽就为他取字曰白石道人。…详情

 

Similar Posts