日落草木阴舟徒泊江汜

author
0 minutes, 48 seconds Read

日落草木阴,舟徒泊江汜。

出自唐朝薛据的《泊震泽口》

原文赏析:
日落草木阴,舟徒泊江汜。 

苍茫万象开,合沓闻风水。

洄沿值渔翁,窈窕逢樵子。

云开天宇静,月明照万里。

早雁湖上飞,晨钟海边起。

独坐嗟远游,登岸望孤洲。

零落星欲尽,朣胧气渐收。

行藏空自秉,智识仍未周。

伍胥既仗剑,范蠡亦乘流。

歌竟鼓楫去,三江多客愁。

拼音解读
rì luò cǎo mù yīn ,zhōu tú bó jiāng sì 。 

cāng máng wàn xiàng kāi ,hé tà wén fēng shuǐ 。

huí yán zhí yú wēng ,yǎo tiǎo féng qiáo zǐ 。

yún kāi tiān yǔ jìng ,yuè míng zhào wàn lǐ 。

zǎo yàn hú shàng fēi ,chén zhōng hǎi biān qǐ 。

dú zuò jiē yuǎn yóu ,dēng àn wàng gū zhōu 。

líng luò xīng yù jìn ,tóng lóng qì jiàn shōu 。

háng cáng kōng zì bǐng ,zhì shí réng wèi zhōu 。

wǔ xū jì zhàng jiàn ,fàn lí yì chéng liú 。

gē jìng gǔ jí qù ,sān jiāng duō kè chóu 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情

 

Similar Posts