金铺深内殿石甃净寒渠

author
0 minutes, 55 seconds Read

金铺深内殿,石甃净寒渠

出自唐朝常衮的《晚秋集贤院即事寄徐薛二侍郎》

原文赏析:
穆穆上清居,沈沈中秘书。 

金铺深内殿,石甃净寒渠。

花树台斜倚,空烟阁半虚。

缥囊披锦绣,翠轴卷琼琚。

墨润冰文茧,香销蠹字鱼。

翻黄桐叶老,吐白桂花初。

旧德双游处,联芳十载馀。

北朝荣庾薛,西汉盛严徐。

侍讲亲花扆,征吟步绮疏。

缀帘金翡翠,赐砚玉蟾蜍。

序秩东南远,离忧岁月除。

承明期重入,江海意何如。

拼音解读
mù mù shàng qīng jū ,shěn shěn zhōng mì shū 。 

jīn pù shēn nèi diàn ,shí zhòu jìng hán qú 。

huā shù tái xié yǐ ,kōng yān gé bàn xū 。

piāo náng pī jǐn xiù ,cuì zhóu juàn qióng jū 。

mò rùn bīng wén jiǎn ,xiāng xiāo dù zì yú 。

fān huáng tóng yè lǎo ,tǔ bái guì huā chū 。

jiù dé shuāng yóu chù ,lián fāng shí zǎi yú 。

běi cháo róng yǔ xuē ,xī hàn shèng yán xú 。

shì jiǎng qīn huā yǐ ,zhēng yín bù qǐ shū 。

zhuì lián jīn fěi cuì ,cì yàn yù chán chú 。

xù zhì dōng nán yuǎn ,lí yōu suì yuè chú 。

chéng míng qī zhòng rù ,jiāng hǎi yì hé rú 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情

 

Similar Posts