author
0 minutes, 25 seconds Read

喜朝天(绮霞阁即踏莎行)

作者:曹冠朝代:宋代

喜朝天(绮霞阁即踏莎行)原文
绣水雕栏,绮霞邃宇。 

薰风飒至清无暑。

花间休唱遏云歌,枝头且听娇莺语。

景物撩人,悠然得句。

深杯戏把纹楸赌。

胸中邱壑自生凉,何须泉石寻佳趣。

喜朝天(绮霞阁即踏莎行)拼音解读
xiù shuǐ diāo lán ,qǐ xiá suì yǔ 。 

xūn fēng sà zhì qīng wú shǔ 。

huā jiān xiū chàng è yún gē ,zhī tóu qiě tīng jiāo yīng yǔ 。

jǐng wù liáo rén ,yōu rán dé jù 。

shēn bēi xì bǎ wén qiū dǔ 。

xiōng zhōng qiū hè zì shēng liáng ,hé xū quán shí xún jiā qù 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

曹冠 曹冠字宗臣,号双溪,东阳(今属浙江)人。绍兴二十四年进士。二十五年,为平江府府学教授,旋除国子录擢左宣议郎、太常博士,寻兼权中书门下检正诸房公事。桧死,为撰谥议,称桧「光弼圣主,绍开中兴,安宗社与阽危之中,恢太平于板荡之后。道德先天地,勋业冠古今」后数日,以右正言张修等论罢。明年,又被论为秦埙假手驳放科名。孝宗时,许再试,复登乾道五年(1169)…详情

 

Similar Posts