角招

author
1 minute, 30 seconds Read

角招

作者:姜夔朝代:宋代

角招原文
吹香薄人。 

已而商卿归吴兴,予独来,则山横春烟,新柳被水,游人容与飞花中。

怅然有怀,作此寄之。

商卿善歌声,稍以儒雅缘饰。

予每自度曲,吟洞箫,商卿辄歌而和之,极有山林缥缈之思。

今予离忧,商卿一行作吏,殆无复此乐矣 为春瘦。

何堪更绕西湖,尽是垂柳。

自看烟外岫。

记得与君,湖上携手。

君归未久。

早乱落、香红千亩。

一叶凌波缥缈,过三十六离宫,遣游人回首。

犹有。

画船障袖。

青楼倚扇,相映人争秀。

翠翘光欲溜。

爱著宫黄,而今时候。

伤春似旧。

荡一点、春心如酒。

写入吴丝自奏。

问谁识,曲中心、花前友。

角招拼音解读
chuī xiāng báo rén 。 

yǐ ér shāng qīng guī wú xìng ,yǔ dú lái ,zé shān héng chūn yān ,xīn liǔ bèi shuǐ ,yóu rén róng yǔ fēi huā zhōng 。

chàng rán yǒu huái ,zuò cǐ jì zhī 。

shāng qīng shàn gē shēng ,shāo yǐ rú yǎ yuán shì 。

yǔ měi zì dù qǔ ,yín dòng xiāo ,shāng qīng zhé gē ér hé zhī ,jí yǒu shān lín piāo miǎo zhī sī 。

jīn yǔ lí yōu ,shāng qīng yī háng zuò lì ,dài wú fù cǐ lè yǐ wéi chūn shòu 。

hé kān gèng rào xī hú ,jìn shì chuí liǔ 。

zì kàn yān wài xiù 。

jì dé yǔ jun1 ,hú shàng xié shǒu 。

jun1 guī wèi jiǔ 。

zǎo luàn luò 、xiāng hóng qiān mǔ 。

yī yè líng bō piāo miǎo ,guò sān shí liù lí gōng ,qiǎn yóu rén huí shǒu 。

yóu yǒu 。

huà chuán zhàng xiù 。

qīng lóu yǐ shàn ,xiàng yìng rén zhēng xiù 。

cuì qiào guāng yù liū 。

ài zhe gōng huáng ,ér jīn shí hòu 。

shāng chūn sì jiù 。

dàng yī diǎn 、chūn xīn rú jiǔ 。

xiě rù wú sī zì zòu 。

wèn shuí shí ,qǔ zhōng xīn 、huā qián yǒu 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

姜夔 姜夔(1155─1221?)字尧章,饶州鄱阳(今江西波阳)人。先世出九真姜氏(九真唐时属岭南道爱州,在今越南境)。姜夔早岁孤贫。二十岁后,北游淮楚,南历潇湘。淳熙十三年(1186),结识萧德藻于长沙。泛湘江,登衡山,作《一萼红》、《霓裳中序第一》、《湘月》诸词。次年,姜夔随萧德藻同归湖州,卜居苕溪之上,与弁山之白石洞天为邻,后永嘉潘柽就为他取字曰白石道人。…详情

 

Similar Posts